Termeni si Conditii de Utilizare – Descarcare contract – https://webh.ro/contract de la 1 pana la 6. Se completeaza si stampileaza de catre client.

I. Drepturile si obligatiile partilor
1.1 Drepturile si obligatiile clientului
Clientul se obliga:

1.- sa asigure utilizarea corespunzatoare a serverului web si facilitatilor oferite de furnizor, sa nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite,
2.- sa nu încredinteze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate,
3.- sa nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susutine activitati ilegale,
4.- sa utilizeze serviciile oferite de furnizor în asa fel încât sa nu contravina legislatiei în vigoare cu privire la protectia minorilor,
5.- sa nu trimita e-mailuri comerciale nesolicitate si e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM), si sa nu trimita mai mult de 6 email-uri / minut generate automat,
6.- sa nu acceseze neautorizat conturile altor clienti,
7.- sa nu utilizeze serviciile oferite de furnizor în asa fel încât sa determine distribuirea de virusi informatici,
8.- sa nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfasurari a activitatii furnizorului,
9.- sa nu faca streaming audio sau video.
10.- sa-si faca back-up-ul datelor din contul de gazduire. Furnizorul nu este responsabil de pierderea datelor clientului din cauza neefectuarii back-up-ului
11.- sa inceteze orice activitati prin eliminarea sau blocarea accesului la informatiile aflate pe paginile gazduite pe serverele furnizorului, pe care tertii le reclama ca fiind ilegale (in ceea ce priveste incalcarea drepturilor de autor, sau drepturilor altor persoane, etc.)
12.- sa raspunda solicitarilor furnizorului cu privire la reclamatiile efectuate de terti cu privire la desfasurarea unor activitati ilegale, in termen de 5 zile de la primirea pe e-mail a notificarii.
13.- sa transmita furnizorului datele sale de identificare si o adresa de e-mail valida. Clientul declara ca datele transmise furnizorului sunt reale si ii apartin.

Clientul are dreptul:

1 .- sa foloseasca facilitatile oferite de serviciul de gazduire prezente in grila de preturi de la adresa https://webh.ro/client/cart.php, în conditiile prezentului contract,
2.- de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedica buna functionare a site-ului si care tin de gazduirea acestuia.

1.2 Drepturile si obligatiile furnizorului
Furnizorul se obliga:

1.- sa asigure spatiul pentru gazduirea site-ului clientului, însotit de caracteristicile prezente în grila de preturi de la adresa https://webh.ro/client/cart.php, conform pachetului ales de client.
2.- sa mentina disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantând o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel putin 99,9% pe an, din momentul activarii domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori a gazduirii.
3.- sa asigure confidentialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului
4.- sa remedieze problemele de natura tehnica ce împiedica functionarea normala a acestui serviciu si care revin atributiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului, configurari incorecte realizate de furnizor, aspecte necorespunzatoare cu cele prezentate în contract sau Anexa 1).
5.- sa utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispozitie (în limita posibilitatilor) pentru satisfacerea clientului sau, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur si cât mai stabil.

Furnizorul are dreptul:

1.- de a solicita orice tip de documente care sa probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunostinta furnizorului orice schimbari a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, în termen de 72 de ore de când acestea au avut loc,
2 .- de a suspenda prestarea serviciului în cazul neplatii facturilor în termen de 5 zile lucratoare de la emiterea acestora sau a nerespectarii conditiilor contractului de catre client.
3.- de a aplica penalitati de 5% din pretul contractului pentru fiecare zi de neplata. Reluarea contractului va fi posibila numai dupa plata tuturor restantelor, a eventualelor penalitati si a unui avans care reprezinta valoarea abonamentului pe minim 3 ( trei ) luni.
4.- de a sterge de pe server contul si toate fisierele clientului in cazul in care acesta nu achita contravaloarea contractului in timp de 15 zile de la suspendarea contului.
5.- de a-si selecta clientela .

II. PREVEDERI SPECIALE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. WEBHRO IT SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata private fiind garantate.

2.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, orice alte prelucrari necesare pentru buna desfasurare a relatiei contractuale.
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.

2.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de WEBHRO IT SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele

scopuri:
• remarketing si urmarirea utilizatorilor
• efectuarea de comunicari comerciale
• comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau cand este considerata o necesitate ( de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate )pentru produsele si serviciile WEBHRO IT SRL.

2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale WEBHRO IT SRL, pentru realizarea operatiunilor facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.

2.5 Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

  • dreptul la informare si acces;
  • dreptul de intervensie asupra datelor;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la stergerea datelor;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de opozitie si procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre WEBHRO IT SRL o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la numarul de telefon 0722469617 sau la adresa de email contact@webh.ro

III. Clauze de încetare a contractului

3.1 prezentul contract înceteaza de drept în cazul în care una din parti:
a)– nu îsi executa una din obligatiile esentiale enumerate în prezentul contract la punctul 1,
b)– este declarata în stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executarii prezentului contract,
c)– în termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori îsi executa în mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin.
3.2 Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca efectele.
3.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între parti.
3.4 Prevedereile prezentului capitol nu înlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
3.5 Daca un anumit client monopolizeaza resursele sistemului si împiedica furnizarea serviciilor catre ceilalti clienti, contractul se reziliaza dupa o prealabila notificare, fara returnarea platilor facute catre furnizor.

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului în termen de 5 zile de la emiterea de către furnizor a facturii proformă, vor fi suspendate si sterse dupa serverele noastre. Reactivarea conturilor se va putea face numai după confirmarea efectuării plății. Iar conturile sterse nu vor mai putea fi restabilite.

SC „WEBHRO IT” SRL, își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.). Ne rezervăm dreptul de a bloca conturile acestora și de a întrerupe relația comercială cu aceștia.